Stichting Dexmani

Stichting Dexmani is in 2009 opgericht om wetenschappelijk onderzoek binnen de handchirurgie in de ruimste zin des woords te kunnen bevorderen. Stichting Dexmani is een ANBI.

Mocht u overwegen door middel van een schenking de goede doelen van Dexmani te ondersteunen dan graag even een email naar :

e-mail: expertise@handcentrum.nl

Contact gegevens:

Stichting Dexmani

Postbus 615 Bilthoven

3720 AP Bilthoven

Bankrekening: IBAN NL42ABNA 0608662194

Fiscaal nummer : 8175.02.543

Voor algemene informatie:

Telefoon: +31 (30) 320 05 56

Bezoekadres vestiging Utrecht

(op afspraak)

Creative Valley Utrecht

Orteliuslaan 1- 27

 3528 BA Utrecht

Routebeschrijving zie http://www.creativevalley.nl/lokatie/contact/

Beloningsbeleid:

Geen van de bestuurders ontvangen een vergoeding voor hun inzet.

Bestuurssamenstelling:

Thybout Moojen  – Voorzitter

Rob van Huis – secretaris

Reinier Feitz – Penningmeester

Actueel verslag activiteiten:

2022: Sponsoring Promotie Dr M. Brinkhorst

2021: Support open source publicatie: JHSGO

2020: Support voor paper: Forearm rotation improves after a corrective osteotomy in patients with a symptomatic distal radius malunion (E.M. van Es, M. Dijkhof, J.S. Souer, F.J. van Ewijk, L. Hoogendam, H.P. Slijper, R.W. Selles, The Hand-Wrist Study Group, and J.W. Colaris).

financiele ondersteuning wetenschappelijke publicatie

2019 :

4x congres beurs voor de FESSH Berlin

Bijdrage publicatie proefschrift Tshaie; https://www.eur.nl/evenementen/promotie-j-tsehaie-2019-07-03

2018 :

4x congresbeurs : promovendi Erasmus MC, co-assistent onderzoeker, Enschede

2017 :

Congresbeurs : Promovendi  Erasmus MC, post doc Erasmus Mc, associate professor

2016

Congresbeurs : Promovendi  Erasmus MC, kosten wetenschappelijke publicatie

2015 :

Congresbeurs : Promovendi  Erasmus MC

Financieel 2019

St Demani ontving in 2019 geen baten, er werd 2640 euro uitgekeerd aan de doelen en ten laste van de reserve gebracht

Financieel 2018

St Demani ontving in 2018 geen baten, er werd 1189,61 euro uitgekeerd aan de doelen en ten laste van de reserve gebracht

Financieel 2017

St Demani ontving in 2017 geen baten, er werd 2059,08 euro uitgekeerd aan de doelen en ten laste van de reserve gebracht

Balans 01.01.2020:

Liquide middelen: 15.978,78 euro

Na resultaatbestemming

Totaal van activa
Totaal van vaste activa  0
Materiële vaste activa   0
Financiële vaste activa 0
Totaal van vaste activa 0
_________
€ 0
_________
€0
Totaal van vlottende activa  Vorderingen € 0, Liquide middelen  € 15.978
Totaal van vlottende activa
_________
€ 15.978
_________
€ 15.978  Totaal van activa

Totaal van passiva


Overige reserves €  € 15.978
Totaal van eigen vermogen
_________
€   € 15.978

Kortlopende schulden € 0
Totaal van passiva
_________
€  € 15.978

 Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar, zijn waar nodig,
slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Grondslagen
Grondslag van materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Grondslag van financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer
van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Hippoplast B.V. in deze situatie
geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt
hiervoor een voorziening getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering
worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming
behaalde resultaat.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het
verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze
vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele
waardeverminderingen.
Effecten (aandelen) worden gewaardeerd basis van actuele waarde wanneer deze niet bekend is worden deze gewaardeerd op de verkrijgingsprijs.
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd
zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde.
Grondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van
(dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Grondslag van langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende
schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Grondslag van kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Grondslag van financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Grondslag van belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen
uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Actueel beleidsplan: 

Voor de jaren 2020 – 2024 streeft stichting Dexmani naar een uitbreiding van ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hand chirurgie en hand therapie.

– vergroten inkomsten stroom legaten en giften

– Ondersteunen van publicatie’s , congresbezoek en onderzoek op het gebied van handchirurgie en hand therapie.

– Specifieke ondersteuning van wetenschappelijke agenda op het gebied van PROM- richtlijn ontwikkeling, CMC 1 artrose en M. Dupuytren. 

– Bevorderen van ontwikkeling van ICHOM International Consortium for Health Outcomes Measurement
 standaard voor hand chirurgie https://www.ichom.org/portfolio/hand-and-wrist-conditions/

– Ondersteunen wetenschappelijke activiteiten van de Hand Wrist study group